Služby

Správa bytov

Komplexná správa bytových domov – evidencie, účtovníctvo, pohotovostná služba, …

Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva, fondu prevádzky, zálohy, mzdová agenda, vyúčtovanie, neplatiči, …

Stavebníctvo

Murárske práce, rekonštrukcie, zateplenie, drobné opravy v interiéri, stavebný a technický dozor.

Reality

Komplexné služby v oblasti kúpy, predaja, prenájmu a zámen nehnuteľností. Právny servis.

Správa bytov

Obstaráváme služby pro vlastníky bytov a nebytových priestorov alebo společenstva.

Prevádzka domu

 • údržba, opravy a udržiavanie spoločných častí domu a priľahlého pozemku,
 • vedenie účtu domu v banke
 • pravidelné vykonávanie obhliadok objektu,
 • spracovanie kalendára všetkých druhov revízií
 • zabezpečíme dodávku tepla, vody,
 • poistenie domu proti živlom, vandalizmu a škode voči tretím osobám,
 • nonstop pohotovostnú havarijnú službu.

Právo a legislatíva

 • opatrení voči neplatičom, vymáhanie nedoplatkov cestou vystavovanie písomných výziev,
 • posudzovania návrhov obchodných zmlúv a zmlúv o dielo,
 • pravidelné úpravy a aktualizácie existujúcich zmlúv,
 • zmluvné zabezpečenie dodávky energetických médií,
 • zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a správnymi orgánmi.

Zaujala Vás naša ponuka?

Účtovníctvo a ekonomická oblasť

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva.

Spracovania účtovníctva

 • prevzatie účtovných dokladov a následné zaúčtovanie,
 • evidencia DPH,
 • evidencie jázd a majetku,
 • ročnú účtovnú uzávierku,
 • zostavenie priznania k dani, spolu s výkazom o majetku a záväzkoch, príjmoch a výdavkoch,
 • pravidelné informovanie vlastníkov o hospodárení,
 • vedenie osobitného účtu Fondu prevádzky údržby a opráv,
 • poskytovanie vyúčtovania skutočných nákladov.

Mzdová agenda

 • výpočet a evidenci miezd pre zamestnancov,
 • spracovanie a zasielanie hlásení pre poisťovne a daňový úrad,
 • príprava obálok s výplatnou páskou,
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov,
 • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia,
 • príprava bankových prevodov,
  spracovanie potrebných potvrdení.

Zaujala Vás naša ponuka?

Stavebníctvo a technická oblasť

Odborná konzultačná činnosť, zabezpečenie podkladov, výber dodávateľa.

Stavebníctvo

 • veškeré murárske prace,
 • drobné opravy v interiéri,
 • hydroizolácia spodnej stavby,
 • zateplenie obvodového plášťa,
 • rekonštrukciu balkónov,
 • rekonštrukciu loggií,
 • sanáciu schodiskových stien,
 • hydroizoláciu a tepelnú izoláciu plochej strechy,
 • vedenie a kontrola stavby.

Inžinierska činnosť

 • zabezpečenie podkladov a podanie žiadosti na stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie,
 • stavebný a technický dozor,
 • spracovanie podkladov pre podanie žiadosti o úver,
 • energetické poradenstvo,
 • optimalizácia a znižovanie nákladov na vykurovanie a TÚV,
 • odborná konzultačná činnosť,
 • odborné zastupovanie pri komunikácii s projektantom,
 • prepočet úspor po obnove bytového domu.

Zaujala Vás naša ponuka?

Reality

Zaisťujeme komplexné služby v oblasti kúpy, predaja, prenájmu a zámen nehnuteľností.

Kúpa, predaj, prenájom

 • vybavenie hypotekárnych a spotrebiteľských úverov,
 • zastupovanie v konaní na katastri,
 • zabezpečenie znaleckých posudkov, geometrických plánov,
 • vybavenie stavebného povolenia, listy vlastníctva, kópie z katastrálnych máp, pozemnoknižné výpisy.

Právny servis

 • kompletný právny servis, daňové poradenstvo,
 • vyhotovenie kúpnej, nájomnej, darovacej, zámennej zmluvy,
 • vysporiadanie majetkových vzťahov,
 • zabezpečíme úschovu kúpnej ceny.

Zaujala Vás naša ponuka?