Stanovisko k odpajaniu sa od TUV a UK

17. júna 2020

Pri odpojení sa od spoločných rozvodov je vlastník povinný dodržať §14b), Zák.182/1993 Z.z.

V zmysle §14b), Zák.182/1993 Z.z.§ 14b
(1) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o

m) súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru, ktorou vlastník bytu a nebytového
priestoru v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných častí domu, zasahuje do spoločných zariadení domu vrátane odpojenia od spoločných rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody v dome, príslušenstva alebo priľahlého pozemku, ak zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy neurčuje inak,

musí vlastník, ktorý zamýšľa odpojenie od spoločných rozvodov TUV a UK, disponovať súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Stiahnuť celé stanovisko:

Dalšie správy

Oznam o zmene prevádzky Prievidza

Oznamujeme vlastníkom, že od dňa 20.6.2022 sa mení prevádzka kancelárie v Prievidzi na Hviezdoslavovej ulici č.3 (budova Priemstav). Nová prevádzka je tak isto na adrese Hviezdoslavova 3 v budove BIC. Vchod do budovy sa nachádza cca 50 m od vchodu do budovy Priemstavu smerom k čínskej reštaurácii pri kruhovom objazde. Nová kancelária č.106 je označená logom spoločnosti a nachádza sa vedľa...