Stanovisko k vyúčtovaniu výťahov

17. júna 2020

V zmysle §2, odst.5, Zák.182/1993 Z.z. je výťah spoločné zariadenie domu
(5) Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu.

Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.
Keďže sa jedná o spoločné zariadenie domu, každý vlastník má k tomuto zariadeniu
spoluvlastnícky podiel zapísaný na príslušnom liste vlastníctva. V zmysle spoluvlastníckeho podielu okrem vlastníckeho práva vyplývajú aj povinnosti, okrem iných aj udržiavať spoločné zariadenie v prevádzkyschopnom stave. V prípade výťahov sa jedná o náklady súvisiace s revíziami a odbornými prehliadkami, drobnými opravami, … Tieto náklady sú následne v ročnom vyúčtovaní rozrátané na základe osobomesiacov na jednotlivé byty, resp.nebytové priestory.

V prípade, že by sa vlastník na konkrétnom poschodí rozhodne vôbec nevyužívať výťah, t.z. že nebude výťah využívať ani v rámci presunu po bytovom dome, je potrebné takéto rozhodnutie doručiť správcovi. Výťah sa následne upraví tak, aby sa na danom poschodí nemohol použiť (ak to skutočnosti na bytovom dome dovoľujú). S týmto však musia súhlasiť všetci vlastníci na danom poschodí.

Následne sa upraví spôsob rozúčtovania vlastníkov, ktorých sa to dotýka. Týmto vlastníkov nebude účtované spotrebovaná el.energia výťahu (cca 10% nákladov) ale budú im účtované náklady súvisiace s revíziami a odbornými prehliadkami, drobnými opravami, … (cca 90 % nákladov). Tieto náklady sú potrebné na zabezpečenie spoločného zariadenia v činnosti.

Stiahnuť celé stanovisko

Dalšie správy

Oznam o zmene prevádzky Prievidza

Oznamujeme vlastníkom, že od dňa 20.6.2022 sa mení prevádzka kancelárie v Prievidzi na Hviezdoslavovej ulici č.3 (budova Priemstav). Nová prevádzka je tak isto na adrese Hviezdoslavova 3 v budove BIC. Vchod do budovy sa nachádza cca 50 m od vchodu do budovy Priemstavu smerom k čínskej reštaurácii pri kruhovom objazde. Nová kancelária č.106 je označená logom spoločnosti a nachádza sa vedľa...