Správy

Prihlásiť k odberu správ e-mailom →

Oznam o zmene prevádzky Prievidza

Oznamujeme vlastníkom, že od dňa 20.6.2022 sa mení prevádzka kancelárie v Prievidzi na Hviezdoslavovej ulici č.3 (budova Priemstav). Nová prevádzka je tak isto na adrese Hviezdoslavova 3 v budove BIC. Vchod do budovy sa nachádza cca 50 m od vchodu do budovy Priemstavu smerom k čínskej reštaurácii...

Upozornenie na dodržiavanie požiarnych predpisov

V súvislosti s opakovanými porušeniami predpisov na úseku ochrany pred požiarmi upozorňujeme vlastníkov na dodržianie príslušných nariadení. Celý priestor schodiska je definovaný ako úniková cesta a v tomto priestore nie je možnéskladovať akékoľvek predmety (skrinky, stoly, kvety....). Úniková...

Stanovisko k odpajaniu sa od TUV a UK

Pri odpojení sa od spoločných rozvodov je vlastník povinný dodržať §14b), Zák.182/1993 Z.z. V zmysle §14b), Zák.182/1993 Z.z.§ 14b(1) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak...

Stanovisko k vyúčtovaniu výťahov

V zmysle §2, odst.5, Zák.182/1993 Z.z. je výťah spoločné zariadenie domu(5) Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä...