Dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi – výzva KRHZZ

11. decembra 2019

V súvislosti s nešťastnou udalosťou na bytovom dome v Prešove dávame do pozornosti výzvu od: KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V TRENČÍNE na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

V prvom rade sa jedná o zabezpečenie priechodnosti miestnych a účelových
komunikácií pre hasičskú techniku v zmysle požiadaviek, vyplývajúcich z ustanovení § 82 a § 83 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších
predpisov. Konkrétne sa to týka požiadaviek na príjazdové komunikácie a nástupné plochy (pokiaľ sú vyžadované).

Dalšie správy

Oznam o zmene prevádzky Prievidza

Oznamujeme vlastníkom, že od dňa 20.6.2022 sa mení prevádzka kancelárie v Prievidzi na Hviezdoslavovej ulici č.3 (budova Priemstav). Nová prevádzka je tak isto na adrese Hviezdoslavova 3 v budove BIC. Vchod do budovy sa nachádza cca 50 m od vchodu do budovy Priemstavu smerom k čínskej reštaurácii pri kruhovom objazde. Nová kancelária č.106 je označená logom spoločnosti a nachádza sa vedľa...